•  
  •  
  •  

 

 

История

Началото е през 1904 г. - в Мадара е открито първото българско училище с 1 паралелка от 16 деца. Първото му име е Св. Св. Кирил и Методий, а по-късно е преименувано в Рафаил Попов.


От 1920 училището е пълно начално с 4 класа. От 1931 г. започва разкриване на прогимназиален клас. От 1938 до 1953 г. съществуват 2 самостоятелни училища - начално и прогимназия, която от 1938 до 1945 г. носи името Княз Симеон Търновски. През 1953 г. 2-те училища се сливат в основно училище, което и до днес е с патрон Панайот Волов. От 1911 до 1912 г. започва изграждане на 1 етап на сграда на училището в центъра на селото /сградата на сегашното кметство/.

 

През 1935-36 г. сградата е напълно завършена - с фасада, кула и часовник. Обучението се провежда в 2 училища - начално и прогимназия, които работят в пълен синхрон. Отдалечеността и невъзможността да се поберат всички ученици налага построяването на нова сграда. През 1980 г. под формата на реконструкция започва строителството на днешната сграда на ОУ „П. Волов”, което продължава 4 год. Така на 15.09 1984 г. е открита мечтаната просторна училищна сграда. Богата и разнообразна е дейността в училище през всичките тези години. За постигнатите успехи в УВР и във връзка със 75-годишнината училището е наградено с високото отличие орден „Кирил и Методий“ - I степен.

 

Богата е историята на Мадарското училище, част от която е представена в музейна сбирка  на  училището.

 

Училището работи по много проекти. Едни от  последните са:

- 2 проекта през 2012 г. по секторна програма „Коменски”;

- „Културен коктейл“ - има за цел да формира отношение и уважение към общочовешките и европейски ценности - приятелство, мир и разбирателство чрез използване на детските игри, традиционни песни, танци, хумор и др. инструменти. Партньори по този проект са училища от Германия, Полша, Португалия, Латвия, Турция, Румъния и България /Мадара/.

- 2 проект - „Научната мисъл в Европа” – партньори са училища от Италия, Румъния, Великобритания, Швеция, Финландия, Испания, Латвия, Турция и България. Той се занимава с дидактиката на преподаване на природните науки, сравнение на учебните програми, представяне на учебните системи в Европа и възможностите за учене, експериментиране и обмяна на културни реалности.

- 2012 г. – проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

- 2015 г. - проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към ЦМДТ „Амалипе“- В. Търново.

- 2016 г. – проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ /Твоят час/.

 

Днес ОУ „П. Волов“ е осъвременено, с просторна сграда на 4 етажа и озеленена дворна площ. Оборудвани са специализирани кабинети, класни стаи и компютърен кабинет, прилага се мултимедийно обучение.


Обучението и възпитанието на подрастващото поколение е в съответствие с новите обществени реалности, насочени към грижа за личностното развитие на всяко дете; работа по проекти на национално и европейско ниво; удовлетворяване специфичните образователни потребности на учениците; създаване на подходящ психологически климат и атмосфера на подкрепа и толерантност.